اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال

مطابق بخشنامه اخیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال  بر مبنای بند “چ” ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مشروط به اعلام نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر اینکه جانباز «توانایی ارائه خدمت داشته» خواهد بود

بخشنامه

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید