برگزاری مجمع عمومی انجمن یادگاران شاهد استان

majma96-1به اطلاع یادگاران شاهد استان می رساند مجمع عمومی انجمن یادگاران استان با حضور تعدادی از یادگاران شاهد استان در روز ۵ شنبه مورخ ۲۳ آذرماه برگزار و پس از رأی گیری یادگاران شاهد به ترتیب حائز بالاترین آرا گردیدند و برای مدت ۲ سال بعنوان هیئت مدیره انجمن انتخاب گردیدند.

۱- آقای علیرضا بیگی با ۸۹ رأی

۲- آقای سید حسین بخشایش با ۷۵ رأی

۳- آقای عبدالکریم لک با ۷۰ رأی

۴- آقای حمیدرضا عسکری با ۷۰رأی

۵- آقای اصغر حبیبیان با ۵۹ رأی

۶- آقای احمد مختاری با ۴۶ رأی

۷- خانم طاهره راسخ با ۴۵ رأی

و آقای مهدی خدایی بعنوان بازرس انجمن برای مدت یکسال انتخاب گردید.

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید